I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia konkursu „Moje miejsce – moja żeglarska przygoda”, dalej zwanego „Konkursem”, jak również prawa i obowiązki Uczestników konkursu oraz jego Organizatorów.

2. Organizatorem Konkursu są portale internetowe Sail24.pl, http://www.sail24.pl, e-mail info@sail24.pl oraz Żeglarka.pl , http://www.zeglarka.pl, e-mail: info@zeglarka.pl, zwane dalej Organizatorami.

3. Fundatorami nagród w Konkursie są Partnerzy konkursu:

4. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin.

5. Konkurs rozpocznie się 17.07.2017 r. o godzinie 20.00 i potrwa do 20.08.2014 r. do godziny 18:00.

 

II. Zasady uczestnictwa

1. Przedmiotem konkursu jest wybór subiektywnie najlepszego i najciekawszego zdjęcia o tematyce żeglarskiej wraz z opisem.

2. Konkurs organizowany jest na witrynie internetowej http://www.konkurs-zeglarski.pl, na stronach internetowych Organizatorów oraz w usłudze Facebook http://www.facebook.com/zeglarstwo oraz http://www.facebook.com/zeglarkapl.

3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy wymienionych w punkcie poprzednim stron internetowych i usług.

4. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny oraz dobrowolny.

5. Zdjęcie biorące udział w konkursie może być wykonane techniką tradycyjną lub cyfrową.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na podstronie http://www.konkurs-zeglarski.pl/zgloszenia oraz zgłoszenie fotografii.

7. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.konkurs-zeglarski.pl/zgloszenia wymaga podania następujących informacji o uczestniku:

 • imię i nazwisko,
 • tytuł pracy
 • opis pracy
 • adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • data urodzenia.

Opcjonalnie uczestnik może podać:

 • pseudonim (nick)

Formularz powinien zawierać wszystkie obowiązkowe dane. Brak jakiegokolwiek obowiązkowego elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.

8. Do konkursu można zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia od jednego uczestnika

9. Zdjęcie zgłoszone przez Uczestnika może zostać niedopuszczone do Konkursu na podstawie decyzji Organizatorów. W szczególności odrzucone mogą zostać zdjęcia:

 • słabej jakości,
 • niezgodne z tematyką Konkursu,
 • niecenzuralne bądź pornograficzne.

III. Przebieg Konkursu

1. Użytkownicy Konkursu będą mogli wysyłać zdjęcia konkursowe od 17.07.2017, od godziny 20:00 do 06.08.2017, do godziny 18:00 poprzez formularz na stronie http://www.konkurs-zeglarski.pl/zgloszenia

2. Każdego dnia Jury Konkursu wybierze 3 najlepsze nadesłane danego dnia (tj. od godz. 20.00 dnia poprzedniego do godz. 20.00 dnia następnego) na Konkurs prace i zaprezentuje je na portalu www.sail24.pl. Prace te będą uważane jako zakwalifikowane do finałowego głosowania.

3. 06.08.2017 r. o godzinie 18.00 zakwalifikowane prace zostaną udostępnione do głosowania internautom na stronie w usłudze Facebook.

4. Od 06.08.2014 r., 18:00 do 20.08.2017 r. godz. 18.00 internauci będą mogli oddawać głosy na najlepsze wg nich prace. Jeden użytkownik może głosować na więcej niż jedno zdjęcie.

5. Aby oddać głos na wybrane zdjęcie, należy kliknąć przycisk „SUPER” (serduszko) – jedno kliknięcie przycisku jest równoznaczne z oddaniem jednego głosu. Inne przyciski (Lubię to etc.) nie będą uwzględniane w ostatecznej liczbie oddanych głosów.

6. Ponadto Jury Konkursu wybierze drogą głosowania dwie najlepsze prace Konkursu wśród nadesłanych w kategoriach żeńskiej i męskiej.

7. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

8. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 20.08.2017 r. na stronach internetowych Organizatorów oraz w usłudze Facebook i innych. Organizator zobowiązuje się poinformować wszystkich laureatów o wygranej drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wiadomości zostaną wysłane do laureatów po opublikowaniu wyników konkursu.

9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej bądź sprzecznej z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami konkurencji (m.in. spamowanie na stronach usługi Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu pozyskanie głosów w konkursie, są zabronione. W wypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń zaistnienia takich naruszeń, Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z Konkursu.

10. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku, przesłanych zdjęć oraz niektórych danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, w tym umieszczenie zdjęć na wirtualnej wystawie nagrodzonych fotografii, która będzie dostępna na stronach internetowych Organizatorów oraz w usłudze Facebook.

11. Autorzy zdjęć z chwilą przesłania prac Organizatorowi upoważniają go do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej, w tym zwielokrotniania ich w dowolnej formie i dowolną techniką oraz rozpowszechniania ich we wszystkich możliwych środkach przekazu przez czas trwania Konkursu, wystawy pokonkursowej oraz później.

12. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy. Uczestnik Konkursu ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn.zm).

IV. Nagrody

1. Dwie nagrody główne za zajęcie I miejsc w głosowaniu Jury składające się z:

 • Kurtka sztormiakowa Helly Hansen Foil Jacket ufundowane przez Helly Hansen Polska
 • Kupon zniżkowy o wartości 500 PLN na dowolny rejs organizowany przez firmę RejsyGrecja.pl
 • Koszulka ufundowana przez Organizatorów

2. Nagroda internautów za zajęcie I miejsca w głosowaniu internetowym:

 • Zegarek Casio G-Shock GA-100B-4AER ufundowany przez ZegarkiŻeglarskie.pl
 • Koszulka ufundowana przez Organizatorów

3. Zestawy nagród przyznawane laureatom, którzy zajmą miejsca 2-15 w głosowaniu internetowym:

 • Kupon zniżkowy o wartości 100 PLN na dowolny rejs organizowany przez firmę RejsyGrecja.pl
 • Koszulka z logo ufundowana przez Organizatorów

 Informacja dotycząca wykorzystania kuponów zniżkowych na rejs:

3. Kuponów zniżkowych na rejs można wykorzystać wyłącznie jednorazowo, tj. do dokonania jednej rezerwacji rejsu. Laureat może wykorzystać kupon do zakupu więcej niż 1 rejsu w ramach jednej rezerwacji.

4. Kupony nie mogą zostać wymienione na gotówkę.

5. W przypadku, gdy koszt dokonanej rezerwacji jest wyższy niż wartość kuponu, laureat dokonuje dopłaty kwoty nadwyżki w celu sfinalizowania rezerwacji.

6. Voucher należy wykorzystać w terminie 18 miesięcy od daty wystawienia.

Sposób dystrybucji nagród w konkursie:

7. Uczestnik, któremu przyznana została nagroda, powinien w terminie do 90 dni od ogłoszenia wyników przekazać Organizatorowi swoje dane korespondencyjne lub adres email (w zależności od formy zdobytej nagrody) drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, aby umożliwić wysyłkę nagrody. W przypadku przekroczenia tego terminu Organizator odstępuje od wysłania nagrody.

8. Nagrody w postaci kuponów zniżkowych będą przekazywane laureatom drogą elektroniczną, po uprzednim przekazaniu przez nich adresów email, zgodnie z postanowieniami pkt. 7. niniejszego paragrafu.

9. Nagrody rzeczowe będą wysyłane pocztą do laureatów po uprzednim przekazaniu przez nich adresów email, zgodnie z postanowieniami pkt. 7. niniejszego paragrafu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w liście nagród.

V. Prawa autorskie

1. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. Akceptując regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia przez Organizatora.

2. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Organizator nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w szczególności:

 • prawo do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
 • prawo wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
 • prawo do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
 • prawo do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,
 • prawo do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;
 • prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
 • prawo do publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

VII. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2017 r.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail info@sail24.pl.

3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, telefon kontaktowy i wyczerpujący opis przyczyn reklamacji.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia drogą e-mailową lub telefoniczną.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej http://www.konkurs-zeglarski.pl/regulamin

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez Uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.